1. A l’estudiant se li requereix respectar els horaris de les classes i, en cas de retard, absència o sortida anticipada es necessari avisar al responsable del curs.

2. Els estudiants seran responsables de si mateixos i de les seves pertinences durant totes les classes.

3. Està prohibit fumar. Es preveuen pauses per a aquesta finalitat i sempre a voluntat del professor. Es podrà fumar únicament a l’exterior de l’espai utilitzat per a les classes.

4. Està prohibit l’ús de telèfons mòbils, a no ser que sigui de justificada necessitat. Cada estudiant haurà de respectar el silenci, tenir el so del telèfon molt baix i no provocar molèsties als altres assistents.

5. No està permès menjar durant les classes ni fer ús del bar en cas que les classes s’imparteixin a discoteques, sales de concerts o similars. Estaran previstes pauses per a aquesta finalitat i sempre a voluntat del professor.

6. S’emetrà un certificat d’assistència només a aquells participants hagin assistit a un mínim del 80% de les hores totals del curs (un 80% d’assistència).

7. L’incompliment del present reglament i de les normes de convivència cívica per part dels participants implicarà l’expulsió del curs sense dret a reemborsament i/o reclamació per danys.