Condicions contractuals

L’estudiant no podrà assistir a les classes en cas que no hagi abonat el pagament íntegre de la quota d’inscripció i participació. S’exclouen tots aquells estudiants que hagin triat la modalitat de pagament fraccionat en terminis. En aquest cas, qualsevol retard o interrupció eventual del pagament implicarà la negació d’accés a les classes fins al compliment efectiu de la deguda prestació econòmica. Els cursos estan destinats als socis. La quota suplementària i d’inscripció als cursos no substitueix la quota d’inscripció a l’Associació.

Variacions del programa

L’organització té la facultat de modificar el programa de les classes del curs i/o substituir al professor per un altre de mateix nivell acadèmic en cas de necessitats organitzatives

Renuncia, modificació de l’edició del curs per part de l’estudiant, substitucions

L’estudiant que precisi renunciar per qualsevol motiu a la participació en el curs podrà fer-ho previ avís i per burofax amb 30 dies d’antelació a l’inici del curs. La renuncia, independentment del motiu, no dóna dret a cap tipus de reemborsament, ni total ni parcial, de la quota abonada. Per altra banda, l’estudiant tindrà la facultat de modificar l’edició del curs que li interessa utilitzant la mateixa quota pagada amb anterioritat. És possible modificar la inscripció de l’estudiant, sempre que s’efectuï un comunicat previ i per escrit (també via correu electrònic) a la seu competent.

Responsabilitat

L’estudiant serà responsable de si mateix i de les seves pertinences durant el curs. La inscripció de menors d’edat serà presa en consideració de manera exclusiva a través d’una declaració prèvia per part dels pares i/o tutors legals.

Cancellació i ajornament de cursos

L’organització es reserva el dret d’ajornar o anullar el curs programat a través d’un comunicat als estudiants. Es reserva, a més, el dret d’anullar en qualsevol moment la relació entre si, sense que aquest fet comporti cap tipus de reemborsament de la quota abonada per part de l’estudiant en els següents casos: que no s’hagi completat degudament i de manera exhaustiva el formulari de subscripció; que no s’hagi abonat el pagament de la quota d’inscripció o de la quota suplementària i/o per falta d’entrega de la documentació necessària per a la inscripció; d’incongruència entre les característiques i les dades proporcionades a través del formulari d’inscripció i la realitat; activitats i prestacions competitives amb NEWJOKERSTAFF S.L.; incompliment de la normativa de participació i/o de convivència cívica.

Reglament cursos

1. A l’estudiant se li requereix respectar els horaris de les classes i, en cas de retard, absència o sortida anticipada es necessari avisar al responsable del curs.

2. Els estudiants seran responsables de si mateixos i de les seves pertinences durant totes les classes.

3. Està prohibit fumar. Es preveuen pauses per a aquesta finalitat i sempre a voluntat del professor. Es podrà fumar únicament a l’exterior de l’espai utilitzat per a les classes.

4. Està prohibit l’ús de telèfons mòbils, a no ser que sigui de justificada necessitat. Cada estudiant haurà de respectar el silenci, tenir el so del telèfon molt baix i no provocar molèsties als altres assistents.

5. No està permès menjar durant les classes ni fer ús del bar en cas que les classes s’imparteixin a discoteques, sales de concerts o similars. Estaran previstes pauses per a aquesta finalitat i sempre a voluntat del professor.

6. S’emetrà un certificat d’assistència només a aquells participants hagin assistit a un mínim del 80% de les hores totals del curs (un 80% d’assistència).

7. L’incompliment del present reglament i de les normes de convivència cívica per part dels participants implicarà l’expulsió del curs sense dret a reemborsament i/o reclamació per danys.